Over Leergeld Amsterdam

Leergeld Amsterdam is een vrijwilligersorganisatie. Het contact met het gezin wordt onderhouden door vrijwilligers. Wij vinden het belangrijk, dat er vertrouwen wordt opgebouwd. Een vast en laagdrempelig aanspreekpersoon werkt. Na aanmelding nemen medewerkers van Leergeld contact op met het gezin. Zo nodig komt een vrijwilliger bij het gezin thuis om over de leefsituatie te praten en mee te denken over mogelijke oplossingen. Op deze manier is het mogelijk maatwerk te bieden. Wij stellen hoge eisen aan deze vrijwillige huisbezoekers. Ze moeten een invoelend vermogen hebben en zelfstandig kunnen werken. Natuurlijk gaan ze zorgvuldig met vertrouwelijke informatie om. Veel vrijwilligers zijn afkomstig uit de doelgroep of hebben er affiniteit mee.

Leergeld Amsterdam is er voor kinderen die wonen in de stadsdelen Nw-West, Oost, Noord en Zuidoost. Kinderen die wonen in de stadsdelen Zuid, West en Centrum kunnen terecht bij de stichting Samen Is Niet Alleen (SINA).

De stichting Leergeld Amsterdam werd op 4 november 2016 opgericht en is sinds 27 september 2017 operationeel.

Leergeld Amsterdam is lid van Leergeld Nederland (www.leergeld.nl). In Nederland zijn meer dan 100 stichtingen Leergeld, met circa 2000 vrijwilligers werkzaam in meer dan 250 gemeenten.

Zoals bij bijna elke Leergeldstichting worden de dagelijkse werkzaamheden uitgevoerd door vrijwilligers en beroepskrachten. De vrijwilligers ontvangen voor hun werkzaamheden een vrijwilligersvergoeding.

Bestuur

Het beleid van de stichting Leergeld Amsterdam wordt uitgezet door een bestuur dat bestaat uit vier leden:

 1. C. Dresen, voorzitter
 2. B. Bock, penningmeester
 3. P. Utlu
 4. M. Verbeet
 5. D. Jansen

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden (statuten art. 4.7).

Comité van Aanbeveling

Leergeld Amsterdam wordt gesteund door een Comité van Aanbeveling. Dit Comité wordt gevormd door:

 1. Roeland van Geuns, lector armoede interventies Hogeschool van Amsterdam
 2. Jelle Jolles, hoogleraar neuropsychologie Vrije Universiteit Amsterdam en Universiteit Maastricht en oprichter van het Centrum Brein & Leren
 3. Ariëlle de Ruijter, directeur-bestuurder Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Amsterdam-Diemen
 4. Arjan Vliegenthart, directeur NIBUD
 5. Richard Korver, advocaat
 6. Jelle Houtsma, directeur stichting SOOZ en districtsgouverneur Rotary
 7. Paul van Oosten, algemeen secretaris Protestantse Diaconie Amsterdam
 8. Wanda de Kanter, longarts aan het AVL en activist tegen de tabaksindustrie
 9. Lieke Thesingh, voorzitter Breed Bestuurlijk Overleg (BBO)

Privacyreglement

Om u goed te kunnen helpen, hebben we gegevens van u nodig. Naast uw naam, adres en contactgegevens, naam van uw kind(eren) en hun geboortedatum hebben we ook informatie over uw inkomen nodig. Al deze informatie hebben we nodig om uw aanvraag in behandeling te nemen. Sommige gegevens delen we met samenwerkingspartners zodat zij ook hun diensten ten goede kunnen laten komen aan uw kind(eren).
Wij behandelen uw gegevens met grote zorgvuldigheid volgens bijgaand Privacyreglement.

beheerOver Leergeld Amsterdam